VERKERK BHV

Uw veiligheid, onze missie.

Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VERKERKBHV OPLEIDING EN NASCHOLING, gevestigd te Bunde, Lindenlaan 78, hierna te noemen: VERKERKBHV, en een Opdrachtgever waarop VERKERKBHV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VERKERKBHV, voor de uitvoering waarvan door VERKERKBHV derden dienen te worden betrokken. 
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens opgemaakt voor de medewerkers van VERKERKBHV en zijn directie. 
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
VERKERK-BHV en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen. 
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
1.8 Indien VERKERKBHV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat VERKERKBHV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van VERKERKBHV zijn immer vrijblijvend voor zowel VERKERKBHV als Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
2.2 VERKERKBHV kan niet aan zijn offertes/aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes/aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 3. Tarieven 
3.1 Alle door VERKERKBHV vermelde prijzen en tarieven gelden in euro,s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
3.2 Alle door VERKERKBHV vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport-en afleveringskosten of reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 
VERKERKBHV is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever door te berekenen. 

Artikel 4. Betalingen 
4.1 De Opdrachtgever is gehouden facturen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. 
4.2 VERKERKBHV is te allen tijde gerechtigd om ter zake van levering van producten en/of diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling is ontvangen. 
4.3 Indien Opdrachtgever enige factuur van VERKERKBHV niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. 
VERKERKBHV heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen. 
4.4 Indien Opdrachtgever, VERKERKBHV na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan VERKERKBHV de vordering ter incasso uit handen geven. 
Opdrachtgever is in dat geval naast de betaling van de hoofdsom en daarvoor verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechterlijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. 
De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-- (tweehonderd euro). 

Artikel 5. Overeenkomsten 

5.1 Overeenkomsten/aanmeldingen komen alleen tot stand doordat VERKERKBHV de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat VERKERKBHV tot uitvoering van een opdracht overgaat. 
5.2 Wijziging van de opdracht door Opdrachtgever binden VERKERKBHV slechts voor zover VERKERKBHV deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover VERKERKBHV feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen. 
5.3 Alle opgaven van en/of vermelding over producten en/of diensten, zoals de duur van de cursus, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of anders werken, gebeuren naar beste weten van VERKERKBHV, maar kunnen redelijkerwijs afwijken. 
5.4 Indien de overeenkomst een herhalingscursus betreft, dan wordt deze aangegaan voor een periode van één of meer jaren. 
Na afloop daarvan wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij een partij de overeenkomst tegen het einde van de looptijd heeft opgezegd. 
5.5 Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 
5.6 VERKERKBHV is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien dit ingevolge wettelijke regelingen noodzakelijk moet worden geacht. 

Artikel 6. Annulering 
6.1 De Opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een in company cursus schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. 
6.2 Bij annulering tot twee weken voor aanvang van een in company cursus is de Opdrachtgever verplicht tot betaling als annuleringskosten van 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag met een minimum van

 € 500,-- (vijfhonderd euro) per factuur. 
6.3 Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van een in company cursus is de Opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag als annuleringskosten te betalen. 
6.4 Bij annulering van een door VERKERKBHV georganiseerde cursus worden alle door VERKERKBHV gemaakte onkosten, zoals zaalhuur e.d. volledig als annuleringskosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht. 
6.5 Indien een cursist de cursus tussentijds beëindigd of anderszins niet aan deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. 
6.6 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft VERKERKBHV altijd het recht een cursus te annuleren. 

Artikel 7. Uitsluiting 
7.1 VERKERKBHV heeft het recht zonder opgave van redenen om cursisten, welke door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen van verdere cursus uit te sluiten. Iedere verplichting tot het betalen van het cursusgeld blijft bestaan. 

Artikel 8. Privacy 
8.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. 

Artikel 9. Vertrouwelijkheid 
9.1 VERKERKBHV zal ten aanzien van het gebruik van voor de training verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 
10.1 Indien VERKERKBHV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
10.2 VERKERKBHV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat VERKERKBHV is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
10.3 Indien VERKERKBHV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VERKERKBHV beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
10.4 De aansprakelijkheid van VERKERKBHV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
10.5 VERKERKBHV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
10.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VERKERKBHV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VERKERKBHV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
VERKERKBHV is nimmer aansprakelijk voor directe schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
10.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VERKERKBHV of zijn ondergeschikten. 

Artikel 11. Overmacht 
11.1 Indien na het redelijk oordeel van VERKERKBHV een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft VERKERKBHV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. 
11.2 Indien de overmacht een bepaalde cursusbijeenkomst betreft, zal VERKERKBHV voor zover mogelijk, een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel het gehele cursusprogramma van tijdseenheid opschuiven. 
11.3 Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal VERKERKBHV in dat gaval naar rato terugbetalen, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door VERKERKBHV reeds gemaakte kosten. 
Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen teruggave plaats. 

Artikel 12. Intellectuele eigendom 
12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen VERKERKBHV en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij VERKERKBHV of diens leveranciers. 
De levering van producten en/of diensten strekt niet tot overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 
12.2 Opdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VERKERKBHV de producten en/of diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaking, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. 

Artikel 13. Toepasselijk recht 
13.1 Op alle met VERKERKBHV gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
13.2 De rechter in de vestigingsplaats van VERKERKBHV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VERKERKBHV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht. 
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met VERKERKBHV. 
14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 


04-2010.